Sunday, October 5, 2008

ABSTRAK KAJIAN PENYELIDIKAN 2006
Institut Perguruan Tuanku Bainun
____________________________________________
Pelaksanaan Program KPLI Mod LPBS Sekolah Rendah :
Satu Tinjauan Terhadap Permasalahan dan Cabarannya

MOHD KHALIL BIN MOHD YUSOFF &
NOOR MIZA BT ABDUL RAHMAN
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Perguruan Tuanku Bainun


Kajian ini bertujuan meninjau permasalahan dan cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih KPLI Mod LPBS dalam melaksanakan Program KPLI Mod LPBS di sekolah rendah. Aspek yang ditumpukan ialah (i) Kuliah / Masa (ii) Pengajaran dan pembelajaran (iii) Bebanan Tugas (iv) Jadual Waktu dan (v) Komponen Perancangan dan pelaksanaan (Menggunakan Borang PR1 dan PR2). Sampel yang dipilih seramai 12 orang yang terdiri daripada 4 orang guru pelatih, 4 orang guru pembimbing dan 4 orang pensyarah pembimbing. Rekabentuk kajian melibatkan pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan guru pelatih menghadapi pelbagai masalah semasa mereka berada di sekolah seperti dalam aspek pengetahuan dan kefahaman terhadap P & P yang masih lemah, masalah peruntukan waktu mengajar, kuliah semasa cuti tidak banyak membantu, bebanan tugas yang banyak dan dilemma antara mengikuti kehendak sekolah (PPD / JPN) dan keperluan IPG. Di samping itu bimbingan pensyarah pembimbing didapati tidak banyak membantu. Guru pembimbing pula berasa rendah diri kerana kelulusan akademik mereka lebih rendah daripada guru pelatih KPLI. Terdapat juga pentadbir sekolah yang berasa tercabar dengan kehadiran guru pelatih KPLI dan memandang negatif kepada mereka. Permasalahan ini dikusutkan lagi kerana pentadbir sekolah sendiri kurang jelas tentang status guru pelatih yang ditempatkan. Akhirnya beberapa cadangan untuk menambahbaikkan pelaksanaan Program KPLI Mod LPBS di sekolah rendah dinyatakan.

Sumber : http://www.iptb.edu.my/rnd/abstrak06.htm

0 comments

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns