Tuesday, May 5, 2009

***** Ini hanya hasil tugasan aku semasa belajar. Posting ini hanya untuk tujuan akademik sahaja. Kalau salah fakta/maklumat tolong tunjukkan...

Apa itu IDEA

Individual with Disabilities Education Act (IDEA) 2004 merupakan undang – undang Perseketuan Amerika Syarikat yang melindungi perkhidmatan pendidikan khas kanak-kanak kurang upaya bermula kelahiran mereka sehinggah tamat persekolahan peringkat menengah atas. Akta ini diwartakan oleh Kongres Amerika Syarikat pada tahun 2004 dan membawa perubahan besar dalam perkhidmatan serta perlaksanaan Pendidikan Khas di negara ini.
Pada mulanya IDEA dikenali sebagai Education for All Handicapped Children Act (EHA) padatahun 1975. IDEA akan dikemaskini setiap lima tahun dan yang terkini ialah IDEA, 2004. IDEA terbahagi kepada empat komponen iaitu komponen A, B, C, dan D. Kompenan A mentakrifkan istilah yang digunakan dalam undang – undang ini. Kompenan B ialah membahagaikan sumber kewangan setiap negeri untuk membekalkan perkhidmatan kepada kanak-kanak yang layak dan golongan muda yang kurang upaya. Komponen C berkaitan dengan
Program Pertumbuhan Awal Bayi dan Kanak – Kanak kurang upaya. Dimana perkhidmatan ini termasuklah kursus kekeluargaan, kaunseling, lawatan ke rumah, perkhidmatan pengucapan dan bahasa, fisioterapi dan terapi fizikal. Komponen D membantu jabatan pendidikan negeri dan agensi lain dalam mempertingkatkan usaha mereka dalam membantu kanak-kanak kurang upaya.
Akta Pendidikan
Akta Pendidikan 1996 telah berkuatkuasa pada 31 Disember 1997. Berbanding dengan Akta Pelajaran 1961, Akta Pendidikan 1996 mula menitik beratkan golongan kurang upaya dengan membolehkan Menterinya mengadakan pendidikan khas di sekolah khas atau di mana-mana sekolah rendah atau menengah. Pendidikan khas akan diberi perhatian yang lebih dengan adanya peruntukan yang cukup.
Jabatan Pendidikan Khas menyediakan peluang - peluang pendidikan kepada kesemua aspek murid khas seperti berikut ;
1. Program cacat Penglihatan
2. Program Cacat Pendengaran
3. Program Bermasalah Pembelajaran / Program Intergrasi
4. Program Pendidikan Inklusif
Secara kesimpulannya, Individual With Disabilities Act, IDEA 2004 dan Akta Pendidikan adalah dua perkara yang sama tetapi berbeza daripada segi peruntukkan bidang kuasa. IDEA lebih fokus berbanding dengan Akta pendidikan dalam hal – hal berkaiatan dengan murid pendidikan khas.
IDEA 2004 VS AKTA PENDIDIKAN 1996
Pengkhususan
Akta Pendidikan 1996; Bersifat general. Peruntukan untuk golongan murid dan sekolah khas adalah kecil sahaja dalam akta ini. Golongan ‘murid khas’, tidak dinyatakan dengan jelas. Takrifan ‘sekolah khas dan ‘murid khas’ yang terlalu am. Tidak dinyatakan atau diperuntukan dalam Akta ini bahawa pendidikan untuk golongan ini perlu bermula daripada zaman kanak-kanak mereka.
IDEA 2004; Lebih jelas dan spesifik. Akta ini khusus untuk pendidikan kepada golongan kurang upaya. IDEA merupakan undang-undang perseketuan yang melindungi perkhidmatan pendidikan kepada golongan kurang upaya bermula mereka lahir sehinggah tamat sekolah menengah.
Takrifan Pendidikan Khas
AKTA PENDIDIKAN 2004; Pendidikan yang menyediakan keperluan pendidikan khas murid. Sekolah yang menyediakan pendidikan khas yang ditetapkan melalui peraturan - peraturan yang dibuat di bawah seksyen 41;
IDEA 2004; Pengajaran yang direka khas, tiada yuran ibu bapa, keperluan unik untuk kanak-kanak kurang upaya, termasuk rekaan bilik darjah, rumah, hospital, institusi dan lain-lain.

Takrifan Kanak-kanak Pendidikan Khas
IDEA 2004; Kanak – kanak kurang upaya yang termasuk dalam 13 ciri ketidak upayaan yang termaktub dalam IDEA dan memerlukan pendidikan khas serta perkhidmatan yang berkaitan kerana ketidakupayaannya; atau kanak-kanak yang berumur 3 hinggah 9 tahun yang mengalami kerencatan akal.
Kategori Ketidakupyaan
AKTA PENDIDIKAN 1996 : Tidak dinyatakan
IDEA 2004: Autisma, pekak-buta, kecelaruan emosi, masalah pendengaran, kerencatan mental,kecatatan pelbagai, ketidakupyaan ortopodik, lain – lain masalah kesihatan (asmah, ADHD/ADD, diabetes, epilepsy, masalah hati, leukemia, hemophilia, keracunan plumbum, nephritis, rheumatic fever, sickle cell anemia dan Tourette syndrome), masalah pembelajaran spesifik (contoh masalah persepsi, kecederaan otak, disfungsi otak, Dislexia, Developmental Aphasia), ketidakupayaan pertuturan dan pendengaran, kecedaraan otak traumatik, ketidakupyaan visual (termasuk buta), dan pembesaran terbantut.
Takrifan Sekolah Khas
AKTA PENDIDIKAN 1996; Sekolah yang menyediakan Pendidikan Khas yang ditetapkan melalui peraturan – peraturan yang dibuat di bawah Seksyen 41.

Penilaian dan Peperiksaan (Rancangan Pengajaran Individu)
AKTA PENDIDIKAN; RPI Masih tidak dijalankan sepenuhnya.
IDEA 2004; IEP (Individualized Education Plan) perlu dilaksanakan.
***sebelum nak copy n paste, sila fikirkan usaha org lain...

0 comments

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns